آموزش نامه نگاریآموزشآموزش جمله بندی رسمیمهارت آموزی

کوتاه نویسی در نامه اداری

کوتاه نویسی در نامه اداری

قطعاً در نامه های اداری دیدید که برای رسمی کردن یا به اشتباه برای زیباتر کردن متن، افعال، عبارات و حتی حرف های اضافه را طولانی تر می کنند. گرچه از نظر دستور زبان فارسی ایرادی ندارد. ولی سادگی متن از دست رفته و انتقال مفاهیم سخت تر می شود.

این موضوع زمانی درک می شود که یک متن طولانی کنار یک متن کوتاه شده قرار گیرد. آن گاه به زیبایی آن متن کوتاه با افعال جمع و جور پی خواهیم برد. برای آن که با اصول و ترفندهای ساده نویسی بیشتر آشنا شوید پیشنهاد می کنم مطلب ساده نویسی در نوشتن نامه اداری را بخوانید.

در ادامه برخی از فعل ها، عبارات و حرف اضافه های مرکب و طولانی و کوتاه شده ی آنها را خواهیم داشت:

عبارت بلند

کوتاه شدهمثال

اصلاح شده

ابتیاع کردنخریدناو زمین های زیادی را ابتیاع کرد.او زمین های زیادی را خرید.
ابراز تشکر داشتن(تشکر کردن)بدین وسیله مراتب تشکر خود را ابراز می دارم.متشکرم
اتخاذ فرمودندادنخواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرماییدخواهشمند است ترتیبی دهید ….
ارسال کردنفرستادنلازم است صورت اسامی افراد پاره وقت را ارسال کنید.لازم است اسامی افراد پاره وقت را بفرستید.
از سویازاز سوی تعدادی از دانشجویان نشستی برگزار شد.تعدادی از دانشجویان نشستی برگزار کردند.
از طریقبااز طریق رایانامه می توانید با ما تماس حاصل نمایید.با رایانامه می توانید با ما تماس بگیرید.
اطّلاع حاصل کردندریافتن، فهمیدن، پرسیدناطلاع حاصل کردن از وضع اداره کار دشواری نیست.فهمیدن وضع اداره کار دشواری نیست.
بازدید به عمل آوردنبازدید کردنوی از تمام قسمت ها بازدید به عمل آورد.وی از تمام قسمت ها بازدید کرد.
برخوردار بودنداشتنوی از ویژگی های زیادی برخوردار است.وی ویژگی های زیادی دارد.
به خود اختصاص دادنگرفتناو جایزه نوبل را به خود اختصاص داد.او جایزه ی نوبل را گرفت.
به رشته ی تحریر کشیدننوشتناو نامه اش را به رشته ی تحریر کشید.او نامه اش را نوشت.
به عمل آوردن/به عمل آمدنکردن/شدندر این کار، کوشش به عمل آورد.در این کار، کوشش کرد.
به فراموشی سپرده شدنفراموش شدناین موضوع توسط وی به فراموشی سپرده شد.وی این موضوع را فراموش کرد.
به هلاکت رساندنکشتنسربازان تعداد زیادی از قاچاقچیان در مرز را به هلاکت رساندند.سربازان تعداد زیادی از قاچاقچیان در مرز را کشتند.
به مورد اجرا گذاشتناجرا کردنوی تمام طرح ها را به مورد اجرا گذاشت.وی تمام طرح ها را اجرا کرد.
به سود خود به پایان رسانیدنبُردنقهرمان قایقرانی جهان نتیجه را به سود خود به پایان رسانید.قهرمان قایقرانی جهان برد.
به عمل آوردنانجام دادنخواهشمند است اقدام لازم را به عمل آورید.خواهشمند است اقدام لازم را انجام دهید.
به قتل رسانیدنکشتنسارق پس از سرقت صاحبخانه را به قتل رسانید.سارق پس از سرقت، صاحبخانه را کشت.
به منصه ی ظهور رسانیدنبروز دادناو تمام نبوغ خود را به منصه ی ظهور رسانید.او تمام نبوغ خود را بروز داد.
به منظوربرایبه منظور بررسی مشکلاتبرای بررسی مشکلات
به مورد اجرا گذاشتناجرا کردنبه مورد اجرا گذاشتن تمامی بخشنامه ها ضروری است.اجرای تمامی بخشنامه ها ضروری است.
به وسیله یبامعامله ای که به وسیله ی تلفن، فکس، اینترنت و … انجام می شود.معامله ای که با تلفن، فکس، اینترنت و … انجام می شود.
پشت سر گذاشتنگذراندنبا پشت سر گذاشتن حواشی فراوانبا گذراندن حواشی فراوان
چیزی در حدودحدودچیزی در حدود هشت هزار کلیومتر مربعحدود هشت هزار کیلومتر مربع
حضور به هم رسانیدنحاضر شدناز جناب عالی دعوت می شود در این جلسه حضور به هم رسانید.از جنابعالی دعوت می شود در این جلسه حاضر شوید.
خریداری کردنخریدندر بازار مرکزی می توان اجناس را ارزان تر خریداری کرد.در بازار مرکزی می توان اجناس را ارزان تر خرید.
دارای …. استداردوی دارای خلقیات نیکویی است.وی خلقیات نیکویی دارد.
در جریان قرار گرفتنآگاه شدنلازم است تمامی کارمندان در جریان امر قرار گیرند.لازم است تمام کارمندان آگاه شوند.
در رابطه بادرباره‌یجلسه ای در رابطه با این موضوع برگزار شدجلسه ای درباره‌ی این موضوع برگزار شد.
در معرض فروش قرار دادنفروختنآن‌ها را در مغازه های شهر در معرض فروش قرار می دهند.آن‌ها را در مغازه های شهر می‌فروشند.
در خصوصدرباره یدر خصوص تقاضای شما باید بگویم …درباره ی تقاضای شما باید بگویم …
زخمی شدگانزخمیانتعداد زخمی شدگان حادثه ی تصادف به 20 تن رسید.تعداد زخمیان حادثه ی تصادف به 20 تن رسید.
سعی در ….

دارد

می کوشدوی سعی در پنهان کردن عقایدش داشت.وی می کوشد عقایدش را پنهان کند.
کشته شدگانکشته هاکشته شدگان حادثه همه دبیرستانی بودند.کشته های حادثه همه دبیرستانی بودند.
مورد استعمال قرار گرفتنمصرف شدنفقط برای استفاده های تجاری مورد استعمال قرار می گیرد.فقط برای استفاده های تجاری مصرف می شود.
مورد استفاده قرار گرفتناستفاده شدندر مایعات و محلول ها مورد استفاده قرار می گیرد.در مایعات و محلول ها استفاده می شود.
مورد امعان نظر قرار گرفتنتوجه کردناراده ی قانونگذار نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.به اراده ی قانونگذار نیز توجه شده است.
مورد تصویب قرار گرفتنتصویب کردنکلیات قانون مورد تأیید و تصویب شورا قرار گرفت.شورا کلیات قانون را تأیید و تصویب کرد.
مورد ستایش قرار دادنستودنرئال مادرید را مورد ستایش قرار داد.رئال مادرید را ستود.

برگرفته از کتاب فرهنگواره ی نامه نگاری (دکتر حسن ذوالفقاری)

خرید کتاب دستیار نامه نگاری اداری / حامد کافی / 1399

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا