آموزش نامه نگاریآموزشآموزش جمله بندی رسمیمهارت آموزی

کوتاه نویسی در نامه اداری

کوتاه نویسی در نامه اداری

قطعاً در نامه های اداری دیدید که برای رسمی کردن یا به اشتباه برای زیباتر کردن متن، افعال، عبارات و حتی حرف های اضافه را طولانی تر می کنند. گرچه از نظر دستور زبان فارسی ایرادی ندارد. ولی سادگی متن از دست رفته و انتقال مفاهیم سخت تر می شود.

این موضوع زمانی درک می شود که یک متن طولانی کنار یک متن کوتاه شده قرار گیرد. آن گاه به زیبایی آن متن کوتاه با افعال جمع و جور پی خواهیم برد. برای آن که با اصول و ترفندهای ساده نویسی بیشتر آشنا شوید پیشنهاد می کنم مطلب ساده نویسی در نوشتن نامه اداری را بخوانید.

در ادامه برخی از فعل ها، عبارات و حرف اضافه های مرکب و طولانی و کوتاه شده ی آنها را خواهیم داشت:

عبارت بلند

کوتاه شدهمثال

اصلاح شده

ابتیاع کردنخریدناو زمین های زیادی ابتیاع کرد.او زمین های زیادی خرید.
ابراز تشکر کردنتشکر کردنبدین وسیله مراتب تشکر خود را ابراز می دارم.متشکرم / با سپاس و تشکر
اتخاذ کردندادنخواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید…خواهشمند است ترتیبی دهید ….
ارسال کردنفرستادنلازم است صورت اسامی افراد پاره وقت را ارسال کنید.لازم است اسامی افراد پاره وقت را بفرستید.
از سویازاز سوی تعدادی از دانشجویان نشستی برگزار شد.تعدادی از دانشجویان نشستی برگزار کردند.
از طریقبااز طریق رایانامه می توانید با ما تماس حاصل نمایید.با رایانامه می توانید با ما تما بگیرید.
اطّلاع حاصل کردندریافتن، فهمیدن، پرسیدناطلاع حاصل کردن از وضع اداره کار دشواری نیست.فهمیدن وضع اداره کار دشواری نیست.
بازدید به عمل آوردنبازدید کردنوی از تمام قسمت ها بازدید به عمل آورد.وی از تمام قسمت ها بازدید کرد.
برخوردار بودنداشتنوی از ویژگی های زیادی برخوردار است.وی ویژگی های زیادی دارد.
به خود اختصاص دادنگرفتناو جایزه نوبل را به خود اختصاص داد.او جایزه ی نوبل را گرفت.
به رشته ی تحریر کشیدننوشتناو نامه اش را به رشته ی تحریر کشید.او نامه اش را نوشت.
به عمل آوردن/آمدنکردن / شدندر این کار، کوشش به عمل آورد.در این کار، کوشش کرد.
به فراموشی سپرده شدنفراموش شدناین موضوع توسط وی به فراموشی سپرده شد.وی این موضوع را فراموش کرد.
به قتل / هلاکت رساندنکشتنسربازان تعداد زیادی از قاچاقچیان در مرز را به هلاکت رساندند.سربازان تعداد زیادی از قاچاقچیان در مرز را کشتند.
به مورد اجرا گذاشتناجرا کردنوی تمام طرح ها را به مورد اجرا گذاشت.وی تمام طرح ها را اجرا کرد.
به سود خود به پایان رسانیدنبُردنقهرمان قایقرانی جهان نتیجه را به سود خود به پایان رسانید.قهرمان قایقرانی جهان برد.
به عمل آوردنکردنخواهشمند است اقدام لازم را به عمل آورید.خواهشمند است اقدام لازم را انجام دهید.
به قتل رسانیدنکشتنسارق پس از سرقت صاحبخانه را به قتل رسانید.سارق پس از سرقت، صاحبخانه را کشت.
به منصه ی ظهور رسانیدنظاهر کردن، به وجود آوردناو تمام نبوغ خود را به منصه ی ظهور رسانید.او تمام نبوغ خود را ظاهر کرد.
به منظوربرایبه منظور بررسی مشکلاتبرای بررسی مشکلات
به مورد اجرا گذاشتناجرا کردنبه مورد اجرا گذاشتن تمامی بخشنامه ها ضروری است.اجرای تمامی بخشنامه ها ضروری است.
به وسیله یبامعامله ای که به وسیله ی تلفن، فکس، اینترنت و … انجام می شود.معامله ای که با تلفن، فکس، اینترنت و … انجام می شود.
پشت سر گذاشتنگذراندنبا پشت سر گذاشتن حواشی فراوانبا گذراندن حواشی فراوان
چیزی در حدوددر حدودچیزی در حدود هشت هزار کلیومتر مربعحدود هشت هزار کیلومتر مربع
حضور به هم رسانیدنحاضر شدناز جناب عالی دعوت می شود در این جلسه حضور به هم رسانید.از جنابعالی دعوت می شود در این جلسه حاضر شوید.
خریداری کردنخریدندر بازار مرکزی می توان اجناس را ارزان تر خریداری کرد.در بازار مرکزی می توان اجناس را ارزان تر خرید.
دارای …. استداردوی دارای خلقیات نیکویی استوی خلقیات نیکویی دارد.
در جریان قرار دادناطّلاع دادنلازم است تمامی کارمندان در جریان امر قرار گیرند.لازم است به تمامی کارمندان اطلاع داده شود / مطلع شوند / آگاه شوند.
در رابطه بادر مورد، درباره یجلسه ای در رابطه با این موضوع برگزار شدجلسه ای در مورد این موضوع برگزار شد.
در معرض فروش قرار دادنفروختنآنان را پشت ویترین مغازه های شهر در معرض فروش قرار می دهند.آنان را پشت ویترین مغازه های شهر در معرض فروش قرار می دهند.
در خصوصدر مورد، درباره یدر خصوص تقاضای شما باید بگویم …درباره ی تقاضای شما باید بگویم …
زخمی شدگانزخمیانتعداد زخمی شدگان حادثه ی تصادف به 20 تن رسید.تعداد زخمیان حادثه ی تصادف به 20 تن رسید.
سعی در ….

دارد

می کوشدوی سعی در پنهان کردن عقایدش داشت.وی می کوشد عقایدش را پنهان کند.
کشته شدگانکشتگان / کشته هاکشته شدگان حادثه همه دبیرستانی بودند.کشته های حادثه همه دبیرستانی بودند.
مورد استعمال قرار دادنمصرف کردن / شدنفقط برای استفاده های تجارتی مورد استعمال قرار می گیرد.فقط برای استفاده های تجارتی مصرف می شود.
مورد استفاده قرار دادناستفاده کردن / شدندر مایعات و محلول ها مورد استفاده قرار می گیرد.در مایعات و محلول ها استفاده می شود.
مورد امعان نظر قرار دادنتوجه کردناراده ی قانونگذار نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.به اراده ی قانونگذار نیز توجه شده است.
مورد تصویب قرار دادنتصویب کردنکلیات قانون مورد تأیید و تصویب شورا قرار گرفت.شورا کلیات قانون را تأیید و تصویب کرد.
مورد ستایش قرار دادنستودنرئال مادرید را مورد ستایش قرار داد.رئال مادرید را ستود.

برگرفته از کتاب فرهنگواره ی نامه نگاری (دکتر حسن ذوالفقاری)

خرید کتاب دستیار نامه نگاری اداری / حامد کافی / 1399

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا