درباره ما

فعالیت گروه آموزشی فردوسی توسط استاد حامد کافی در سال 1397 در یک صفحه اینستاگرامی @namenegary آغاز شد. انتشار پست های آموزشی مهارت های اداری همچون یک منبع آموزشی روان و پر از نکات ارزشمند در آن روزها توجه مخاطبین را جلب کرده بود. دیری نگذشت که استقبال خوب و پشنهادهایی برای توسعه آموزش از سوی دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام سبب شد تا استاد کافی به پدیدآوری بسته آموزشی جامع نامه نگاری اداری همت گماشته و آنچه شایسته است یک کارمند از این مهارت پراهمیت بداند را در قالب یک بسته آموزشی گردآوری نمایند. بسته خودآموز نامه نگاری اداری که شامل دو کتاب مفاهیم آموزشی و پاسخنامه بود نخستین محصول آموزشی تمرین محور ایشان در زمینه مهارت های اداری بود که در همان سال (1397)، با عرضه در صفحه اینستاگرامی نامه نگاری، تعداد نسخ قابل توجهی از آن به فروش رفت.

در سال 1398 افزایش روزافزون مهارتجویان ومتقاضیان یادگیری از یک سو و از سوی دیگر بیم جلوگیری از فعالیت پلتفرم اینستاگرام در تصمیمات مجلس و دولت، سبب شد اندیشه ی تأسیس یک وبسایت با مقالات حوزه مهارت های اداری به وجود آید. این پایگاه اینترنتی که با نام شاعر نامی و پارسی سُرای ایرانی حکیم فردوسی آراسته گردیده است؛ خیلی زود به پُلی جدید برای انتقال مفاهیم و عرضه محصولات آموزشی مهارت های اداری تبدیل گشت.

امروزه گروه آموزشی فردوسی مفتخر است که با همکاری اساتید گرامی زبان و ادبیات فارسی، توانسته با انتشار بیش از 15 محصول آموزشی و برگزاری دوره های متعدد در حوزه مهارت های اداری، بستری برای رشد توانایی های کارمندان و دیوان سالاری ادارات و سازمان ها فراهم نماید.