سخنرانیزیباگوییمدیریت سازمانیمهارت های گفتاری اداری

مفهوم ارتباطات و موانع ارتباطی

مفهوم ارتباطات

ارتباطات عبارت است از جریان ارسال اطلاعات از یک شخص به شخص دیگر و درک معانی آن توسط شخص گیرنده، به عبارت دیگر ارتباطات در سازمان، جریانی است که ضمن آن افراد می کوشند تا اطلاعات، مفاهیم و مقاصد خود را با واسطه یا بی واسطه به طور قابل فهم به یکدیگر انتقال دهند. به طور مثال هنگامی شما به برنامه اخبار رادیو توجه دارید، اخبار به عنوان اطلاعات و پیام از شخص فرستنده به زبان فارسی (مجرای ارتباطی) به شما انتقال پیدا می کند. حال اگر به اخبار رادیو با زبان دیگری که برای شما قابل فهم نباشد، گوش دهید، هیچ گاه مفاهیم و مقاصد گوینده را درک نخواهید کرد (مجرای ارتباطی مسدود است).

موانع ارتباطی

عوامل متعددی می تواند راه برقراری ارتباط صحیح را سد کند یا در برقراری آن مانع ایجاد نماید. این عوامل بسیارند و از جمله آنها می توان به موارد زیر که جنبه ذهنی دارد و فرستنده و گیرنده پیام را شامل می شود اشاره کرد.

1- مشکلات مربوط به زبان و لهجه و تعصب و پیش داوری.
2- جالب نبودن بحث برای هریک از طرفین یا گوش ندادن به سخنان یکدیگر.
3- تسلط اندک هریک از طرفین در پرازش و تجزیه و تحلیل مطالب که ناشی از توان اندک برای اندیشیدن است.
4- فقدان یا کمبود شدید انگیزه برای دنبال کردن بحث.
5- ناتوانی یا کم توانی در قدرت بیان یا نگارش.
6- حجب و حیا یا دخالت عواطف و هیجان ها.
7- ترس ضمنی از یکدیگر به هر دلیل از جمله نداشتن وجوه اشتراک و همدلی.
8- نقش گروه های غیررسمی و اعمال نفوذ آنان از پشت صحنه.
9- تجربه های قبلی افراد در خصوص موضوع مورد بحث از جمله عادات آن ها که به تعبیرهای متفاوت از موضوعات واحد منجر می شود.
10- ملاحظات سیاسی، مَسلَکی و عقیدتی.

برگرفته از کتاب “منشی گری (مسئول دفتری)”، فریبا ورقائی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.