آموزش نامه نگاریآموزشمهارت آموزی

معادل ساده و فارسی اصطلاحات سخت مکاتبات اداری

معادل ساده و فارسی اصطلاحات سخت مکاتبات اداری

امروزه در مکاتبات اداری از کلمات و اصطلاحات سخت و پیچیده زیاد استفاده می شود. علت اصلی این پیچیده نویسی را می توان فضل فروشی یا تداخل زبان های بیگانه دانست. به هر حال بهتر است جایگزین کردن آنها را از دغدغه های خود بدانیم و زبان مادریمان را پاس بداریم. در جدول زیر شماری از این اصطلاحات را به هماره معادل ساده یا فارسی آنها و مثال آورده ایم.

واژه / عبارت رایج

برابر فارسی مثال
نمونه ی رایج

برابر فارسی

ابتیاع کردن خریدن لوازم را ابتیاع و ارسال فرمایید. لوازم را خریداری و ارسال فرمایید.
ابواب جمعی کارمند مشارالیه که ابواب جمعی آن اداره است نامبرده که کارمند آن اداره است.
اتخاذ کردن گرفتن خواهشمند است نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام کنید. خواهشمند است تصمیم لازم را بگیرید.
آتی آینده قراردادهای آتی به ما کمک می کند تا … قراردادهای آینده به ما کمک می کند تا …
اختتام پایان با توجّه به اختتام دوره ی آموزشی با توجه به پایان دوره ی آموزشی
اخذ گرفتن پیرو مکاتبات به عمل آمده مبنی بر گرفتن شماره ی اقتصادی … پیرو مکاتبات به عمل آمده مبنی بر گرفتن شماره ی اقتصادی …
استحضار آگاهی به استحضار می رساند آقای محمدی بنا به گواهی یاد شده … به آگاهی می رساند آقای محمدی بنا به گواهی یادشده …
استفسار پرسش /  جست و جو در پی استفسار از چهار مورد ارسالی …. در پی پرسش / جست و جو از چهار مورد ارسالی …
استمهال زمان خواهی تقاضای استمهال بدهی ها را دارد. تقاضای زمان خواهی / مهلت بدهی ها را دارد.
استهلاک بازپرداخت پس ازاستهلاک وام خود … پس از بازپرداخت وام خود …
اشعار می دارد به آگاهی می رساند با عنایت به موضوع، اشعار می دارد. با عنایت به موضوع، به آگاهی می رساند.
اعاده بازگرداندن جهت اعاده ی مبالغ اضافه برای بازگرداندن مبالغ اضافه
اعتذار پوزش با اعتذار از نقصان اطلاع رسانی خواهشمند است … با پوزش از کاستی اطلاع رسانی خواهشمند است …
اعمال کاربست خواهشمند است ضمن اعمال قوانین خواهشمند است ضمن کاربست قوانین
اقدام مقتضی معمول گردد اقدام بایسته انجام شود / گیرد دستور فرمایید اقدام مقتضی معمول گردد. دستور فرمایید اقدام بایسته انجام شود / گیرد.
امتنان سپاسگزاری موجب امتنان خواهد بود. موجب سپاس گزاری خواهد بود.
امر به ابلاغ دستور خواهشمند است امر به ابلاغ فرمایید. خواهشمند است دستور فرمایید.
امعان نظر ژرف نگری پس از بررسی و با مطالعه و امعان نظر در آرا … پس از بررسی و با مطالعه و ژرف نگری در آرا …
اندیکاتور نامه نما عملیات در دفتر اندیکاتور شرکت ثبت شود. عملیات در دفتر نامه نمای شرکت ثبت شود.
انفصال برکناری حکم دادگاه اداری مبنی بر انفصال دائم از خدمت … حکم دادگاه اداری مبنی بر برکناری دائم از خدمت …
اهتمام کردن کوشیدن این دایره اهتمام خواهد کرد در وقت مقتضی موضوع پیگیری شود. این دایره می کوشد در وقت بایسته موضوع پیگیری شود.
اوامر مقتضی دستورهای لازم اوامر مقتضی در اسرع وقت اجرا می شود. دستورهای لازم در کوتاهترین زمان اجرا می شود.
اوراق برگ ها
ایاب و ذهاب رفت و آمد، آمدوشد وسایل ایاب و ذهاب در محل فراهم است. وسایل رفت و آمد در محل فراهم است.
ایضاً همچنین، نیز ایضاً به ضمیمه مدارک تقدیم می شود. همچنین به پیوست مدارک تقدیم می شود.
ایفاد تقدیم ضمائم نامه و درخواست نامبرده ایفاد می گردد. پیوست های نامه و درخواست نامبرده تقدیم می شود.
بدین وسیله (قابل حذف است) بدین وسیله به آگاهی می رساند این جانب … به آگاهی می رساند این جانب …
به نحو مقتضی به گونه ای شایسته به نحو مقتضی موضوع رامنعکس فرمایید. به گونه ای شایسته موضوع را منعکس فرمایید.
بلامانع است منعی ندارد تمدید آن با توافق طرفین بلامانع است. تمدید آن با توافق دو طرف منعی ندارد.
تبادل نظر رایزنی متمنی است جهت تبادل نظر در مورد پاره ای از مسائل … خواهشمند است برای رایزنی در مورد پاره ای از مسائل …
ترتیب اثر دادن توجه کردن تا کنون ترتیب اثر نداده است. تاکنون بی اثر بوده است.
تشریک مساعی هم فکری از جناب عالی دعوت می شود برای تشریک مساعی … از جناب عالی دعوت می شود برای همیای / همفکری …
تصدّی پذیرش تصدّی پست مدیریت ارتباطات مردمی را تبریک می گویم. پذیرش مدیریت ارتباطات مردمی را تبریک می گویم.
تصمیمات متخذه تصمیم ها تصمیمات متخذه در سومین جلسه لازم الاجرا است. تصمیم های سومین جلسه باید اجا شود.
تماس حاصل کردن تماس گفتن لطفاً با این شماره ها تماس حاصل نمایید. لطفاً با این شماره ها تماس بگیرید.
تمهید مقدمات فراهم کردن زمینه ها جهت تمدید مقدمات، از دو روز قبل اقدام فرمایید. برای فراهم کردن زمینه ها، از دو روز قبل اقدام فرمایید.
جدیدالستخدام تازه کار افراد جدیدالاستخدام تا دو سال باید طبق روال … افراد تازه کار تا دو سال باید طبق روال …
حتّی الامکان تا آن جا که می شود، تا بتوان حتّی الامکان از آوردن وسایل اضافه خودداری کنید. تا آن جا که بتوان از آوردن وسایل اضافه خودداری کنید.
حسب الامر به دستور حسب الامر جناب عالی نامه ها عودت داده شد. به دستور جناب عالی نامه ها را بازگرداندیم.
در اسرع وقت در کوتاه ترین زمان لذا در اسرع وقت موضوع پیگیری و گزارش آن ارسال گردد. لذا در کوتاهترین زمان موضوع پیگیری و گزارش آن ارسال شود.
ذیربط وابسته کسب موافقت سازمان ذیربط به اجرای … کسب موافقت آن سازمان/سازمان وابسته به اجرای …
ذیلاً در زیر، سپس مراتب ذیلاً جهت مزید استحضار به عرض می رسد مراتب برای آگاهی در زیر به عرض می رسد.
راندمان بازده برای بالا بردن راندمان کار در ادارات برای بالا بردن بازده کار در ادارات
سنوات قبل سال های گذشته بدیهی است طبق سنوات قبل محاسبه می شود. بدیهی است طبق سال های قبل محاسبه می شود.
سهل الوصول آسان یاب، آسان رَس وی بر سرمایه گذاری سهل الوصول خارجی در مناطق آزاد تأکید کرد. وی بر سرمایه گذاری آسان یاب خارجی در مناطق آزاد تأکید کرد.
شایان ذکر است گفتنی است / همچنین شایان ذکر است میزان بدهی مشترک تا تاریخ … گفتنی است میزان بدهی مشترک تا تاریخ …
صدرالاشاره یاد شده / نامبرده نسبت به ثبت نام در سامانه ی الکترونیکی صدرالاشاره اقدامات لازم را به عمل آورند. نسبت به ثبت نام در سامانه ی الکترونیکی یاد شده اقدامات لازم را به عمل آورند.
ضیق وقت زمان اندک به دلیل ضیق وقت مدارک خود را با پست پیشتاز ارسال کنید. به دلیل زمان اندک مدارک خود را با پست پیشتاز ارسال کنید.
ظهر ورقه پشت برگه مستدعی است موارد ظهر ورقه را رؤیت و امضا کنید. خواهشمن است موارد پشت برگه را بخوانید و امضا کنید.
علیهذا (درست علی هذا) بنابراین علی هذا با توجه به موارد مطروحه … بنابراین با توجه به موارد طرح شده …
غرض از تصدیع دلیل زحمت / دردسر دادن، به درازا کشیدن غرض از تصدیع این که می خواستم به عرض برسانم … دلیل این نامه نگاری این است که می خواستم به آگاهی برسانم …
فاقد … بودن نداشتن از کسانی که فاقد مدارک مذکور باشند ثبت نام به عمل نمی آید از کسانی که مدارک یادشده را نداشته باشند، ثبت نام نمی کنیم
فی ما بین بین قرارداد فی ما بین آقا … و … قرارداد بین آقا … و …
کان لم یکن نادیده با توجه به آیین نامه ی جدید، موضوع کان لم یکن تلقی می گردد. با توجه به آیین نامه ی جدید، موضوع نادیده تلقی می شود.
فوق الذکر یاد شده یک برگ آگهی مزایده ی فوق  الذکر جهت استحضار و حضور در جلسه ی بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت واصله … یک برگ آگهی مزایده ی یاد شده برای آگاهی و حضور در جلسه ی بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت رسیده …
کسر کسورات متعلقه کسرهای قانونی لطفاًپس از کسر کسورات متعلقه از حقوق و مزایا … لطفاً پس از کسرهای قانونی از حقوق و مزایا …
کما فی السابق همچون گذشته ضمناً کما فی السابق پذیرای پیشنهادات همکاران محترم هستیم. در ضمن چون گذشته پذیرای پیشنهادهای همکاران محترم هستیم.
لحاظ کردن در نظر گرفتن مندرجات را با لحاظ مقررات قانونی اعمال کنید. مندرجات را با در نظر گرفتن مقررات قانونی اعمال کنید.
لازم به ذکر می باشد که گفتنی است لازم به ذکر می باشد که همکاران می توانند از تاریخ … جهت اخذ معرفی نامه … گفتنی است همکاران می توانند از تاریخ … برای گرفتن معرفی نامه …
مبذول فرمایید بفرستید خواهشمند است مدارک لازم را مبذول فرمایید. خواهشمند است مدارک لازم را بفرستید.
متعاقباً پس از این شرایط نامنویسی متعاقباً اعلام می شود. شرایط نام نویسی پس از این اعلام می شود.
متقابلاً همچنین / نیز متقابلاً تشکر خود را اعلام داشته و … من نیز تشکر خود را اعلام داشته و …
مراتب اغلب قابل حذف است مراتب جهت اقدام مقتضی به آگاهی می رساند. در صورت رفع توقیف کتباً اعلام گردد.
مرقومه نامه بازگشت به مرقومه ی شماره ی … بازگشت به نامه ی شماره ی …
مورخ تاریخ پیرو نامه مورخ … ارسالی از پیرو نامه به تاریخ … ارسالی از
مساعدت و معاضدت یاری / کمک ضمن تشکر از مساعدت و معاضدت حضرت عالی، دستور لازم صادر شد. ضمن تشکر از کمک / یاری شما، دستور لازم صادر شد.
مستدعی است خواهشمند است مستدعی است خلاصه ی سوابق تحصیلی خود را … خواهشمند است خلاصه ی سوابق تحصیلی خود را …
مشارالیه نامبرده مشارالیه تا هنگام حضور در اداره ی … نامبرده تا هنگام حضور در اداره ی …
معطوف می دارد جلب می کند نظر شما را به نامه های گذشته معطوف می دارد. نظر شما را به نامه های گذشته جلب می کند.
معروض می دارد به آگاهی می رساند معروض می دارد به دلیل مأموریت های هفتگی مدیران عامل … به آگاهی می رساند به دلیل مأموریت های هفتگی مدیران عامل …
معمول داشتن به انجام رسانیدن خواهشمند است اقدامات لازم را معمول دارید. خواهشمند است اقدامات لازم را به انجام رسانید.
مقتضی است شایسته است مقتضی است اواسط هر ماه جهت به روزرسانی سیستم مراجعه نمایند. شایسته است اواسط هر ماه جهت به روزرسانی سیستم مراجعه نمایند.
مقضی المرام کامروا امید که مقضی المرام بوده ایام به کام باشد. کامروا باشید.
ملحوظ نظر داشتن در نظر گرفتن دیون تلفن هنگام انتقال به شخص ثالث ملحوظ نظر قرار داده شود. دیون تلفن هنگام انتقال به شخص ثالث در نظر گرفته شود.
منضم به همراه به پیوست نامه ی شماره ی … اداره ی کل محترم … منضم به تصویر بخشنامه ی شماره ی … به پیوست نامه ی شماره ی … اداره ی کل محترم … همراه تصویر بخش نامه ی شماره ی …
مندرج چاپ شده با عنایت به آگهی مندرج در روزنامه … با عنایت به آگهی چاپ شده در روزنامه …
وجاهت/ واجاهت ندارد جایگاه / قانونی نیست ادعای مشارالیه به دلیل عدم وجاهت قانونی غیرقابل بررسی است. ادعای نامبرده به دلیل نداشتن جایگاه قانونی بررسی نمی شود.
وصول دریافت وصول نامه و ضمائم را اعلام و نهایت امتنان را دارد. دریافت نامه و پیوست ها را اعلام و تشکر می کند.

در نوشته ای دیگر معانی اصطلاحات رایج نامه نگاری و برخی جایگزین‌های بهتر را خواهیم داشت.

برگرفته از کتاب فرهنگواره ی نامه نگاری (دکتر حسن ذوالفقاری)

خرید کتاب دستیار نامه نگاری اداری / حامد کافی / 1399

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا