آموزش نامه نگاریآموزشمهارت آموزی

معادل ساده و فارسی اصطلاحات سخت مکاتبات اداری

معادل ساده و فارسی اصطلاحات سخت مکاتبات اداری

امروزه در مکاتبات اداری از کلمات و اصطلاحات سخت و پیچیده زیاد استفاده می شود. علت اصلی این پیچیده نویسی را می توان فضل فروشی یا تداخل زبان های بیگانه دانست. به هر حال بهتر است جایگزین کردن آنها را از دغدغه های خود بدانیم و زبان مادریمان را پاس بداریم. در جدول زیر شماری از این اصطلاحات را به هماره معادل ساده یا فارسی آنها و مثال آورده ایم.

واژه / عبارت رایج

برابر فارسیمثال
نمونه ی رایج

برابر فارسی

ابتیاع کردنخریدنلوازم را ابتیاع و ارسال فرمایید.لوازم را خریداری و ارسال فرمایید.
ابواب جمعیکارمندمشارالیه که ابواب جمعی آن اداره استنامبرده که کارمند آن اداره است.
اتخاذ کردنگرفتنخواهشمند است نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام کنید.خواهشمند است تصمیم لازم را بگیرید.
آتیآیندهقراردادهای آتی به ما کمک می کند تا …قراردادهای آینده به ما کمک می کند تا …
اختتامپایانبا توجّه به اختتام دوره ی آموزشیبا توجه به پایان دوره ی آموزشی
اخذگرفتنپیرو مکاتبات به عمل آمده مبنی بر گرفتن شماره ی اقتصادی …پیرو مکاتبات به عمل آمده مبنی بر گرفتن شماره ی اقتصادی …
استحضارآگاهیبه استحضار می رساند آقای محمدی بنا به گواهی یاد شده …به آگاهی می رساند آقای محمدی بنا به گواهی یادشده …
استفسارپرسش /  جست و جودر پی استفسار از چهار مورد ارسالی ….در پی پرسش / جست و جو از چهار مورد ارسالی …
استمهالزمان خواهیتقاضای استمهال بدهی ها را دارد.تقاضای زمان خواهی / مهلت بدهی ها را دارد.
استهلاکبازپرداختپس ازاستهلاک وام خود …پس از بازپرداخت وام خود …
اشعار می داردبه آگاهی می رساندبا عنایت به موضوع، اشعار می دارد.با عنایت به موضوع، به آگاهی می رساند.
اعادهبازگرداندنجهت اعاده ی مبالغ اضافهبرای بازگرداندن مبالغ اضافه
اعتذارپوزشبا اعتذار از نقصان اطلاع رسانی خواهشمند است …با پوزش از کاستی اطلاع رسانی خواهشمند است …
اعمالکاربستخواهشمند است ضمن اعمال قوانینخواهشمند است ضمن کاربست قوانین
اقدام مقتضی معمول گردداقدام بایسته انجام شود / گیرددستور فرمایید اقدام مقتضی معمول گردد.دستور فرمایید اقدام بایسته انجام شود / گیرد.
امتنانسپاسگزاریموجب امتنان خواهد بود.موجب سپاس گزاری خواهد بود.
امر به ابلاغدستورخواهشمند است امر به ابلاغ فرمایید.خواهشمند است دستور فرمایید.
امعان نظرژرف نگریپس از بررسی و با مطالعه و امعان نظر در آرا …پس از بررسی و با مطالعه و ژرف نگری در آرا …
اندیکاتورنامه نماعملیات در دفتر اندیکاتور شرکت ثبت شود.عملیات در دفتر نامه نمای شرکت ثبت شود.
انفصالبرکناریحکم دادگاه اداری مبنی بر انفصال دائم از خدمت …حکم دادگاه اداری مبنی بر برکناری دائم از خدمت …
اهتمام کردنکوشیدناین دایره اهتمام خواهد کرد در وقت مقتضی موضوع پیگیری شود.این دایره می کوشد در وقت بایسته موضوع پیگیری شود.
اوامر مقتضیدستورهای لازماوامر مقتضی در اسرع وقت اجرا می شود.دستورهای لازم در کوتاهترین زمان اجرا می شود.
اوراقبرگ ها
ایاب و ذهابرفت و آمد، آمدوشدوسایل ایاب و ذهاب در محل فراهم است.وسایل رفت و آمد در محل فراهم است.
ایضاًهمچنین، نیزایضاً به ضمیمه مدارک تقدیم می شود.همچنین به پیوست مدارک تقدیم می شود.
ایفادتقدیمضمائم نامه و درخواست نامبرده ایفاد می گردد.پیوست های نامه و درخواست نامبرده تقدیم می شود.
بدین وسیله(قابل حذف است)بدین وسیله به آگاهی می رساند این جانب …به آگاهی می رساند این جانب …
به نحو مقتضیبه گونه ای شایستهبه نحو مقتضی موضوع رامنعکس فرمایید.به گونه ای شایسته موضوع را منعکس فرمایید.
بلامانع استمنعی نداردتمدید آن با توافق طرفین بلامانع است.تمدید آن با توافق دو طرف منعی ندارد.
تبادل نظررایزنیمتمنی است جهت تبادل نظر در مورد پاره ای از مسائل …خواهشمند است برای رایزنی در مورد پاره ای از مسائل …
ترتیب اثر دادنتوجه کردنتا کنون ترتیب اثر نداده است.تاکنون بی اثر بوده است.
تشریک مساعیهم فکریاز جناب عالی دعوت می شود برای تشریک مساعی …از جناب عالی دعوت می شود برای همیای / همفکری …
تصدّیپذیرشتصدّی پست مدیریت ارتباطات مردمی را تبریک می گویم.پذیرش مدیریت ارتباطات مردمی را تبریک می گویم.
تصمیمات متخذهتصمیم هاتصمیمات متخذه در سومین جلسه لازم الاجرا است.تصمیم های سومین جلسه باید اجا شود.
تماس حاصل کردنتماس گفتنلطفاً با این شماره ها تماس حاصل نمایید.لطفاً با این شماره ها تماس بگیرید.
تمهید مقدماتفراهم کردن زمینه هاجهت تمدید مقدمات، از دو روز قبل اقدام فرمایید.برای فراهم کردن زمینه ها، از دو روز قبل اقدام فرمایید.
جدیدالستخدامتازه کارافراد جدیدالاستخدام تا دو سال باید طبق روال …افراد تازه کار تا دو سال باید طبق روال …
حتّی الامکانتا آن جا که می شود، تا بتوانحتّی الامکان از آوردن وسایل اضافه خودداری کنید.تا آن جا که بتوان از آوردن وسایل اضافه خودداری کنید.
حسب الامربه دستورحسب الامر جناب عالی نامه ها عودت داده شد.به دستور جناب عالی نامه ها را بازگرداندیم.
در اسرع وقتدر کوتاه ترین زمانلذا در اسرع وقت موضوع پیگیری و گزارش آن ارسال گردد.لذا در کوتاهترین زمان موضوع پیگیری و گزارش آن ارسال شود.
ذیربطوابستهکسب موافقت سازمان ذیربط به اجرای …کسب موافقت آن سازمان/سازمان وابسته به اجرای …
ذیلاًدر زیر، سپسمراتب ذیلاً جهت مزید استحضار به عرض می رسدمراتب برای آگاهی در زیر به عرض می رسد.
راندمانبازدهبرای بالا بردن راندمان کار در اداراتبرای بالا بردن بازده کار در ادارات
سنوات قبلسال های گذشتهبدیهی است طبق سنوات قبل محاسبه می شود.بدیهی است طبق سال های قبل محاسبه می شود.
سهل الوصولآسان یاب، آسان رَسوی بر سرمایه گذاری سهل الوصول خارجی در مناطق آزاد تأکید کرد.وی بر سرمایه گذاری آسان یاب خارجی در مناطق آزاد تأکید کرد.
شایان ذکر استگفتنی است / همچنینشایان ذکر است میزان بدهی مشترک تا تاریخ …گفتنی است میزان بدهی مشترک تا تاریخ …
صدرالاشارهیاد شده / نامبردهنسبت به ثبت نام در سامانه ی الکترونیکی صدرالاشاره اقدامات لازم را به عمل آورند.نسبت به ثبت نام در سامانه ی الکترونیکی یاد شده اقدامات لازم را به عمل آورند.
ضیق وقتزمان اندکبه دلیل ضیق وقت مدارک خود را با پست پیشتاز ارسال کنید.به دلیل زمان اندک مدارک خود را با پست پیشتاز ارسال کنید.
ظهر ورقهپشت برگهمستدعی است موارد ظهر ورقه را رؤیت و امضا کنید.خواهشمن است موارد پشت برگه را بخوانید و امضا کنید.
علیهذا (درست علی هذا)بنابراینعلی هذا با توجه به موارد مطروحه …بنابراین با توجه به موارد طرح شده …
غرض از تصدیعدلیل زحمت / دردسر دادن، به درازا کشیدنغرض از تصدیع این که می خواستم به عرض برسانم …دلیل این نامه نگاری این است که می خواستم به آگاهی برسانم …
فاقد … بودننداشتناز کسانی که فاقد مدارک مذکور باشند ثبت نام به عمل نمی آیداز کسانی که مدارک یادشده را نداشته باشند، ثبت نام نمی کنیم
فی ما بینبینقرارداد فی ما بین آقا … و …قرارداد بین آقا … و …
کان لم یکننادیدهبا توجه به آیین نامه ی جدید، موضوع کان لم یکن تلقی می گردد.با توجه به آیین نامه ی جدید، موضوع نادیده تلقی می شود.
فوق الذکریاد شدهیک برگ آگهی مزایده ی فوق  الذکر جهت استحضار و حضور در جلسه ی بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت واصله …یک برگ آگهی مزایده ی یاد شده برای آگاهی و حضور در جلسه ی بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت رسیده …
کسر کسورات متعلقهکسرهای قانونیلطفاًپس از کسر کسورات متعلقه از حقوق و مزایا …لطفاً پس از کسرهای قانونی از حقوق و مزایا …
کما فی السابقهمچون گذشتهضمناً کما فی السابق پذیرای پیشنهادات همکاران محترم هستیم.در ضمن چون گذشته پذیرای پیشنهادهای همکاران محترم هستیم.
لحاظ کردندر نظر گرفتنمندرجات را با لحاظ مقررات قانونی اعمال کنید.مندرجات را با در نظر گرفتن مقررات قانونی اعمال کنید.
لازم به ذکر می باشد کهگفتنی استلازم به ذکر می باشد که همکاران می توانند از تاریخ … جهت اخذ معرفی نامه …گفتنی است همکاران می توانند از تاریخ … برای گرفتن معرفی نامه …
مبذول فرماییدبفرستیدخواهشمند است مدارک لازم را مبذول فرمایید.خواهشمند است مدارک لازم را بفرستید.
متعاقباًپس از اینشرایط نامنویسی متعاقباً اعلام می شود.شرایط نام نویسی پس از این اعلام می شود.
متقابلاًهمچنین / نیزمتقابلاً تشکر خود را اعلام داشته و …من نیز تشکر خود را اعلام داشته و …
مراتباغلب قابل حذف استمراتب جهت اقدام مقتضی به آگاهی می رساند.در صورت رفع توقیف کتباً اعلام گردد.
مرقومهنامهبازگشت به مرقومه ی شماره ی …بازگشت به نامه ی شماره ی …
مورختاریخپیرو نامه مورخ … ارسالی ازپیرو نامه به تاریخ … ارسالی از
مساعدت و معاضدتیاری / کمکضمن تشکر از مساعدت و معاضدت حضرت عالی، دستور لازم صادر شد.ضمن تشکر از کمک / یاری شما، دستور لازم صادر شد.
مستدعی استخواهشمند استمستدعی است خلاصه ی سوابق تحصیلی خود را …خواهشمند است خلاصه ی سوابق تحصیلی خود را …
مشارالیهنامبردهمشارالیه تا هنگام حضور در اداره ی …نامبرده تا هنگام حضور در اداره ی …
معطوف می داردجلب می کندنظر شما را به نامه های گذشته معطوف می دارد.نظر شما را به نامه های گذشته جلب می کند.
معروض می داردبه آگاهی می رساندمعروض می دارد به دلیل مأموریت های هفتگی مدیران عامل …به آگاهی می رساند به دلیل مأموریت های هفتگی مدیران عامل …
معمول داشتنبه انجام رسانیدنخواهشمند است اقدامات لازم را معمول دارید.خواهشمند است اقدامات لازم را به انجام رسانید.
مقتضی استشایسته استمقتضی است اواسط هر ماه جهت به روزرسانی سیستم مراجعه نمایند.شایسته است اواسط هر ماه جهت به روزرسانی سیستم مراجعه نمایند.
مقضی المرامکامرواامید که مقضی المرام بوده ایام به کام باشد.کامروا باشید.
ملحوظ نظر داشتندر نظر گرفتندیون تلفن هنگام انتقال به شخص ثالث ملحوظ نظر قرار داده شود.دیون تلفن هنگام انتقال به شخص ثالث در نظر گرفته شود.
منضم بههمراهبه پیوست نامه ی شماره ی … اداره ی کل محترم … منضم به تصویر بخشنامه ی شماره ی …به پیوست نامه ی شماره ی … اداره ی کل محترم … همراه تصویر بخش نامه ی شماره ی …
مندرجچاپ شدهبا عنایت به آگهی مندرج در روزنامه …با عنایت به آگهی چاپ شده در روزنامه …
وجاهت/ واجاهت نداردجایگاه / قانونی نیستادعای مشارالیه به دلیل عدم وجاهت قانونی غیرقابل بررسی است.ادعای نامبرده به دلیل نداشتن جایگاه قانونی بررسی نمی شود.
وصولدریافتوصول نامه و ضمائم را اعلام و نهایت امتنان را دارد.دریافت نامه و پیوست ها را اعلام و تشکر می کند.

در نوشته ای دیگر معانی اصطلاحات رایج نامه نگاری و برخی جایگزین‌های بهتر را خواهیم داشت.

برگرفته از کتاب فرهنگواره ی نامه نگاری (دکتر حسن ذوالفقاری)

خرید کتاب دستیار نامه نگاری اداری / حامد کافی / 1399

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا