پلن‌های اشتراک

اشتراک نیم ماهه

140 هزار تومان

به مدت 15 روز

دسترسی به دوره‌های نگارش اداری

 قابل تمدید

اشتراک یک ماهه

280 هزار تومان

150 هزار تومان

به مدت 30 روز

دسترسی به دوره‌های نگارش اداری

قابل تمدید

اشتراک دو ماهه

560 هزار تومان

به مدت 60 روز

دسترسی به دوره‌های نگارش اداری

 قابل تمدید

اشتراک سه ماهه

860 هزار تومان

به مدت 90 روز

دسترسی به دوره‌های نگارش اداری

 قابل تمدید