دوره های آموزشی

پلنهای اشتراکی دوره‌ها

اشتراک رایگان

بدون هزینه

به مدت هفت روز

دسترسی به کلیه دوره‌ها

غیر قابل تمدید

اشتراک برنزی

100 هزار تومان

به مدت یک ماه

دسترسی به کلیه دوره‌ها

قابل تمدید

اشتراک نقره‌ای

200 هزار تومان

به مدت دو ماه

دسترسی به کلیه دوره‌ها

قابل تمدید

اشتراک طلایی

300 هزار تومان

به مدت سه ماه

دسترسی به کلیه دوره‌ها

قابل تمدید

دکمه بازگشت به بالا